CN EN

                                              LED补光灯注意事项                                                   


 严禁将该产品投入水中使用
 严禁敲打该设备和拉扯输入线缆
 必须将该设备有线缆端朝下安装,该设备必须按安全标准连接大地网络(黄绿线端子需可靠接地)